Υπό Μελέτη Έργα Αξιοποίησης Νερών

Παρά το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκαν ακόμη στη Θεσσαλία τα  μέτρα - δράσεις που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων της και δεν λειτουργεί ακόμη ενιαίος φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων, που να επιτρέπει την χάραξη μιας ενιαίας μεσομακροπρόθεσμης πολιτικής και ένα σοβαρό σχεδιασμό – προγραμματισμό έργων αξιοποίησης νερού, εντούτοις στη Θεσσαλία, υπάρχουν αρκετές μελέτες (με καλό βαθμό ωριμότητας) για έργα ταμίευσης νερού, εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων, κ.α., έστω και  εάν αποτελούν πρωτοβουλίες μεμονωμένες και αποσπασματικές.

Την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν αρκετές μελέτες στην κατεύθυνση του εντοπισμού πρόσθετων θέσεων για μικρότερες περιφερειακές ταμιεύσεις και αντίστοιχα έργα, οι οποίες  ποικίλλουν ως προς τον βαθμό ωριμότητας της κάθε περίπτωσης.   Οι μελέτες για τα έργα αυτά, καθώς και άλλες που θα εκπονηθούν στο μέλλον, εφόσον υπάρξει προγραμματισμός και χρηματοδότηση από την πολιτεία, μπορούν άνετα να καλύψουν τις ανάγκες ενός σοβαρού σχεδίου υλοποίησης έργων για την επόμενη 10ετία (2015-2025), με την προϋπόθεση φυσικά της αξιολόγησης και ολοκλήρωσης αυτών των μελετών. 

Φωτογραφίες: