Θεσσαλικά Έργα Αξιοποίησης Νερού

Ως Θεσσαλικά έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων περιγράφονται όλα τα κατασκευασμένα και υπό κατασκευή έργα, που αξιοποιούν υδατικούς πόρους μέσα στα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας, δηλαδή τόσο αυτά που βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR 08), όσο και αυτά που βρίσκονται στην γειτονική ΛΑΠ του Αχελώου (GR15).

Τα Σχέδια Διαχείρισης (Σ.Δ.) εξετάζουν χωριστά τo υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΛΑΠ Πηνειού & Αλμυρού-Πηλίου) και την ΛΑΠ Αχελώου που είναι όμορες περιοχές και συνυπάρχουν στην ενιαία Διοικητική Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Η λεκάνη απορροής του Αχελώου, στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πλούσια σε νερά και με σημαντικά υψόμετρα (κατάλληλα για υδατοπτώσεις και παραγωγή ενέργειας), επιλέχθηκε από την (νεοϊδρυθείσα τότε) ΔΕΗ (δεκαετία 50, 60, 70) ως κατάλληλη για την ανάπτυξη ΥΗ Έργων. Ήδη  από το 1960 κατασκευάσθηκε και λειτουργεί ο ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, του οποίου ο ταμιευτήρας βρίσκεται στη λεκάνη Αχελώου (παραπόταμος Ταυρωπός/Μέγδοβας) ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται πάνω από την Καρδίτσα στη λεκάνη Πηνειού και στη συνέχεια τα νερά διοχετεύονται για ύδρευση και άρδευση. Κατά τη δεκαετία του 80 άρχισε η κατασκευή από την ΔΕΗ και το ΥΠΕΧΩΔΕ των Υδροηλεκτρικών Έργων Μεσοχώρας και Συκιάς.

Αντίθετα, για την Ανατολική πλευρά, τα Σ.Δ. σημειώνουν: «Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης νερού, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ανθρωπογενή ζήτηση, αλλά και τις ανάγκες αποκατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων που έχουν παραπάνω από 3 δεκαετίες υπερεκμεταλλευθεί». Ουσιαστικά τα Σχέδια Διαχείρισης αποδεικνύουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή οι  διαθέσιμοι υδατικοί πόροι στην ευρύτερη λεκάνη του Πηνειού, αδυνατούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της ζήτησης (αρδεύσεις κλπ) με αποτέλεσμα να επικρατεί καθεστώς υπεραντλήσεων και υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων ενώ παράλληλα σημαντικό ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων εγκαταλείπονται και μετατρέπονται σε ξηρικές εκτάσεις. Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας, δηλαδή την επίτευξη «καλής οικολογικής κατάστασης» των υδάτων του Υ.Δ. της Θεσσαλίας, τα Σχέδια Διαχείρισης προτείνουν  «το έλλειμμα στη διαχειριστική λεκάνη του Πηνειού, να αντιμετωπιστεί με πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα». Ουσιαστικά τα Σχέδια Διαχείρισης επιβεβαιώνουν ότι η Γεωργία στη Θεσσαλία στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους τεράστιους όγκους υπεραντλήσεως από τους υπόγειους υδροφορείς και τον Πηνειό, επιδεινώνοντας διαρκώς την οικολογική ισορροπία των βασικών υδάτινων συστημάτων της περιοχής μας και υποβαθμίζοντας τη ζωή μας.  Το έγκλημα αυτό ίσως δεν έχει επαρκώς συνειδητοποιηθεί και σε κάθε περίπτωση οι αντιδράσεις μας είναι διστακτικές και αναποτελεσματικές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Θεσσαλικά έργα

Αρδευτικό έργο από την περιοχή Καρθαγένης (Ισπανία) με σύγχρονη οργάνωση διαχείρισης του νερού

Σχετικά videos 

 

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Λιβαδίου Ελασσόνας
Θυρόφραγμα Γυρτώνης
Αντλιοστάσιο "Πέτρας" Ταμιευτήρα Κάρλας
Φράγμα Μεσοχώρας
Φράγμα Ταυρωπού
Πεδινός Ταμιευτήρας Πλατυκάμπου