Θεσμικό Πλαίσιο - Νομοθεσία

Η ανάγκη αξιοποίησης και προστασίας του νερού σε συνδυασμό με την έντονη οικονομική ανάπτυξη διαμόρφωσε τις τελευταίες δεκαετίες μια νέα πραγματικότητα στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.  Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για όλες τις χρήσεις, η μείωση των αποθεμάτων και η διαρκής υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων οδήγησε στην ανάγκη της λήψης αυστηρών μέτρων και περιορισμών στις χρήσεις νερού, με ταυτόχρονη ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων σύγχρονης διαχείρισής του.

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο η οποία καθορίζει την πολιτική στον τομέα των Υδάτων της ΕΕ (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), η οποία καθορίζει την πολιτική και τις αρχές στον τομέα των υδάτων της ΕΕ, ενώ ο Νόμος 3199/2003 εναρμόνισε την Εθνική Νομοθεσία στην οδηγία 2000/60. Ακολούθησε η διαδικασία κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) ανά  υδατικό διαμέρισμα της χώρας,η οποία άρχισε το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2014.

Η σημασία των εξελίξεων αυτών στο θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης υδάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ουσιαστικά η  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60 στο εσωτερικό μας δίκαιο & η υλοποίηση  για πρώτη φορά των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, μας δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσουμε υδατική πολιτική & να εκσυγχρονίσουμε τα συστήματα διαχείρισης των υδατικών μας πόρων.

26/6/2023 Επαναχρησιμοποίηση του νερού : Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή άρδευση