Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (GR 08)

Η μέχρι σήμερα η διαχείριση των υδατικών πόρων στη θεσσαλική πεδιάδα δεν ήταν ολοκληρωμένη & βιώσιμη & είχε αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και κυρίως στα υπόγεια νερά, με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος.

Η Θεσσαλία για να συνεχίσει τις αρδεύσεις και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές κρίσεις νερού αποτελεσματικά, πρέπει να ολοκληρώσει τις υποδομές της σε έργα, με την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων της και όσων θα μεταφερθούν από τον Αχελώο και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων, που εκπονήθηκαν πρόσφατα στα πλαίσια  του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3199/2003, οδηγία  2000/60/ΕΚ, κ.α.) και αποτελούν τον «οδικό χάρτη», που οδηγεί στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση πολιτικής για το νερό. Είναι προφανές ότι η κατεύθυνσή τους, ο χρόνος αλλά και οι προϋποθέσεις υλοποίησης τους, θα επηρεάσουν τόσο το περιβάλλον, όσο και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

H διαδικασία κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ)  των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) για το  υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας άρχισε το 2010 και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2014, οπότε και εγκρίθηκαν (ΦΕΚ 2561 ΤΒ - 25/9/2015).

Η διαδικασία της 1ης αναθεώρησης του παραπάνω Σχεδίου ξεκίνησε στις αρχές του 2017 και η διαβούλευση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017. Στα τέλη του 2017 ολοκληρώθηκε με την έγκριση και υπογραφή του  (ΦΕΚ 4682 ΤΒ - 29/12/2017).  

Η διαδικασία της 2ης αναθεώρησης του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΑΛΠ) Θεσσαλίας, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 2022 και η Διαβούλευση έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2023.

Θέαση Σημείων Υδροληψίας

 
 

 

Φωτογραφίες: 
Μορφολογικός Χάρτης : Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας
Χάρτης Κατάστασης Υπόγειων Νερών Θεσσαλίας