Φράγμα Παναγιώτικο

Πρόκειται για λιθόρριπτο φράγμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα, ύψους 41μ., μήκους 177 και ωφέλιμη χωρητικότητα 1.620.000 μ3 νερού, που θεμελιώθηκε σε υψόμετρο 136 m, πάνω σε μεταμορφωμένα πετρώματα γνευσιοσχιστολίθων. Κατάντη του φράγματος κατασκευάσθηκε Διϋλιστήριο και κλειστός αγωγός μεταφοράς του νερού, με σκοπό την ύδρευση του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο οποίος και ανέλαβε την διαχείριση του έργου. Το φράγμα βρίσκεται ΒΔ του χωριού Αφέτες Μαγνησίας στην περιοχή Παναγιώτικο. 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ΄ΚΠΣ,  δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατασκευάσθηκε το χρονικό διάστημα 1999 έως 2004. Διευθύνουσα Υπηρεσία Κατασκευής του φράγματος ήταν το Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανάδοχος κατασκευής ήταν η εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ και το έργο υλοποιήθηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τεχνικό σύμβουλο την ειδική  υπηρεσία της ΔΕΗ (ΚΕΨΕ Θεσσαλίας).

 

Φωτογραφίες: