Φράγμα Μαυροματίου Σούρπης Μαγνησίας

Το έργο αφορά στην κατασκευή χωμάτινου φράγματος και ταμιευτήρα, στον οποίο θα ταμιεύονται 1.200.000 μ3 νερού. Το χωμάτινο φράγμα έχει αργιλικό πυρήνα, μέγιστο ύψος 48μ, μήκος στέψης 191μ, πλάτος στέψης 10μ. Τα συνοδά έργα είναι : έργα εκτροπής, αγωγός σύνδεσης φράγματος με το δίκτυο ύδρευσης, υπερχειλιστής, δανειοθάλαμος και λατομείο αδρανών, οδικά έργα κλπ. Για την στεγάνωση του υποβάθρου θεμελίωσης προβλέπεται κουρτίνα και τάπητας τσιμεντενέσεων.

Το έργο κατασκευάζεται στις ΒΑ παρυφές του όρους Όθρυς, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Βρύναινας του Δήμου Σούρπης, έχει ενταχθεί το 2010 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 15.146.000 € και περιλαμβάνει 7 υποέργα. Στα μέσα του 2015 είχε κατασκευασθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του φράγματος, ενώ για την ολοκλήρωσή του έργου απομένουν συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν κυρίως στον υπερχειλιστή και αποτελούν αντικείμενο της νέας εργολαβίας που δημοπρατήθηκε στις 13/10/2015 με προϋπολογισμό ύψους 4.100.000 €,  

 

Φωτογραφίες: 
ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 2017