Ρύπανση Υδάτων

Το καθαρό νερό έχει ζωτική σημασία για τη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα. Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιδιώκεται να διασφαλιστεί η καλή χημική κατάσταση, τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπογείων υδάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τα επιφανειακά ύδατα, ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε οριακές τιμές συγκέντρωσης συγκεκριμένων, σημαντικών για την ΕΕ, ρύπων, γνωστών ως ουσιών προτεραιότητας. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα επιφανειακά ύδατα πρέπει κι αυτά να βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση, η οποία αποτελεί μέτρο αξιολόγησης των υγειών οικοσυστημάτων.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί καλή χημική κατάσταση και για τα υπόγεια ύδατα. Συμπληρώνεται από την οδηγία του 2006 περί υπογείων υδάτων, στην οποία καθορίζονται μέτρα για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων υδάτων.

Οι χημικές ουσίες που καταλήγουν στα ευρωπαϊκά ύδατα προέρχονται από σημειακές πηγές, π.χ. λύματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και από διάχυτες πηγές, π.χ. απορροή φυτοφαρμάκων από γεωργικές γαίες. Χημικές ουσίες που περιέχονται σε καταναλωτικά και άλλου είδους προϊόντα μπορούν να εισχωρήσουν στα ύδατα ως αποτέλεσμα της απόπλυσης από απροστάτευτους χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι συνιστούν επίσης διάχυτη πηγή. Σε περίπτωση που διακυβεύεται η ποιότητα κάποιου υδατικού συστήματος, πρέπει να επιβάλλονται μέτρα ελέγχου των πηγών ρύπανσης αυστηρότερα εκείνων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

ΝΙΤΡΟPΥΠΑΝΣΗ
 Ως νιτρορύπανση θεωρούμε την άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων, με σημαντικότερες επιπτώσεις την πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και την υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=250&language=el-GR

Φωτογραφίες: 
Ρύπανση Υδάτων - Κενά Συσκευασίας Φυτοφαρμάκων
Άζωτο και πηγές νιτρικής ρύπανσης
Νεκρά Ψάρια στον Πηνειό
Ρύπανση Υδάτων - Κενά Συσκευασίας Φυτοφαρμάκων