Περισσότερες Πληροφορίες : Ταμιευτήρας Κάρλας

Φωτογραφίες: 
Χάρτης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου
Γέμισμα με Νερό  Ταμιευτήρα Κάρλας
Γέμισμα με Νερό  Ταμιευτήρα Κάρλας
Αεροφωτογραφία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Αντλιοστάσιο "Πέτρας" Ταμιευτήρα Κάρλας
2016 - Φωτογραφία Γουργιώτη Νίκου
Το Έργο της Κάρλας σε Αριθμούς
Αρχεία: