Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Μεσοχώρας

Φωτογραφίες: 
Γενική άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Γενική άποψη ανάντη Φράγματος Μεσοχώρας
Γενική άποψη Φράγματος Μεσοχώρας από ψηλά
Γενική άποψη κατάντη Φράγματος Μεσοχώρας
Αρχεία: