Έκθεση επιστημόνων του ΕΜΠ για τα έργα Αχελώου, δημοσιευμένη στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Open Water Jurnal

«Μια συνεχώς διακοπτόμενη μεταφορά-εκτροπή νερού ως ένα σύγχρονο ελληνικό δράμα : Αξιολογώντας την μεταφορά-εκτροπή νερού από την λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου στην λεκάνη Πηνειού μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων»

 

Abstract

   Η μεταφορά ή εκτροπή νερού από μια υδρολογική λεκάνη σε μια  άλλη είναι ένα πρωταρχικό εργαλείο διαχείρισης υδάτινων πόρων άμεσα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στην συγκεκριμένη εργασία αξιολογούμε την μελέτη (πρότζεκτ) της μεταφοράς-εκτροπής νερού από τον Αχελώο ποταμό στον Πηνειό ποταμό, μελέτη η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ελληνικής κοινωνίας, των πολιτικών και επιστημόνων για δεκαετίες. Η σειρά των κριτηρίων που εφαρμόζουμε προέρχεται από μια προηγούμενη μελέτη επανεξετάζοντας τέσσερις μεταφορές-εκτροπές νερού και αξιολογώντας εάν μια μεταφορά-εκτροπή νερού είναι συμβατή με την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων. Από αυτή την πλευρά, αξιολογούμε ποιες αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων πληρούνται ή όχι από τη μελέτη μεταφοράς-εκτροπής νερού από τον Αχελώο στον Πηνειό ποταμό. Ενώ η μελέτη ικανοποιεί τα κριτήρια του πραγματικού πλεονάσματος/ελλείμματος, της βιωσιμότητας και της αξιόπιστης επιστήμης, δηλαδή τα κριτήρια που σχετίζονται κυρίως με το μηχανικό κομμάτι, αδυνατεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης και εξισορρόπησης των υπαρχόντων δικαιωμάτων με τις ανάγκες, δηλαδή τα κριτήρια που σχετίζονται με τις κοινωνικές διαστάσεις του έργου. Η μη ικανοποίηση των τελευταίων κριτηρίων είναι αποτέλεσμα χρόνιων παθογενειών της Ελληνικής κοινωνίας, που γίνονται εμφανείς στην περίπτωση αυτής της μελέτης.

Λέξεις-κλειδιά: Αχελώος, Ελλάδα, μεταφορά-εκτροπή νερού, ολοκληρωμένη  διαχείριση υδάτινων πόρων, κοινωνικοοικονομικοί. 

Στους παρακάτω συνδέσμους τα πλήρη κείμενα της Έκθεσης  :

Αγγλικό κείμενο :

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2017_03_acheloos_t...

Μεταφρασμένο κείμενο στα Ελληνικά (με ευθύνη του ιστοτόπου) : 
 

 

 

Φωτογραφίες: